Atriumshus A20 Nordre

Atriumshus A20 Nordre

  • Pris: 8 100 000,-
  • BRA: 156 kvm
  • Atrium: 70 kvm
  • Ant.soverom: 2-4
  • Parkering: Egen carport

OMKOSTNINGER
Priseksempel:
Kr. 7 900 000,- (Prisantydning)

I tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale følgende omkostninger:

Omkostninger:

172,- (Pantattest kjøper)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)

6 000,- (Dokumentavgift (tomtepris 235 000,-))

——————————————————–

7 342,- (Omkostninger totalt)

——————————————————–

7 907 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

EIERFORM / BOLIGTYPE
Selveier/seksjonert

ANTALL SOVEROM
2-4

BYGGEÅR
2020/2021/2022

GENERELT
Leveransebeskrivelse i prospektet er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,

uten å forringe den generelle standard i nevneverdig grad. Mindre endringer som måtte bli funnet hensiktsmessige i forbindelse med nærmere detaljering, samt utførelse av prosjektet må påregnes.

Utbygger må rette seg etter offentlige myndighetskrav i forbindelse med byggesaken, og det tas derfor forbehold om nødvendige offentlige godkjennelser. Dette omfatter også evt. pålegg og endringer i forbindelse med offentlig godkjenning av rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Dersom det er evt. avvik mellom tegninger/ beskrivelser i prospekt/ internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.

BYGGEHERRE
Byggherre/utbygger er Bondelia Utvikling AS som eies av Mjøsen Eiendom (50%), GOBB PROSJEKT AS(40%) og Caliber Invest (10%).

FRAMDRIFT
Byggestart skjer først når godkjent reguleringsplan og øvrige offentlige godkjenninger, samt tilfredsstillende forhåndssalg foreligger, men man antar byggestart i løpet av 3 kvartal 2020.

EIENDOMMEN
Eiendommens matrikkel er i dag GNR 57 BNR 37 i Gjøvik kommune. Eiendommen har privat adkomst fra kommunal vei og eiendommene vil bli tilkoblet offentlig vann og avløpsanlegg. Eiendommen eies av Bondelia Utvikling AS.

Tomten vil bli fradelt nødvendige arealer og eiendom vil få sitt eget matrikkelnummer. Tomten blir ved ferdigstillelse overskjøtet til den respektive eier. Eiendommen vil bli overdratt uten sjenerende heftelser.

TEGNINGSGRUNNLAG
Arkitekttegninger og illustrasjoner er utarbeidet av Nordic Office of Architecture AS.

Alle illustrasjoner i prospektet er veiledende; for detaljer henvises til denne prosjektbeskrivelsen og 1:100 tegninger.

Møbler som er vist på tegninger følger ikke med leveransen. Garderober som er vist medfølger ikke.

Det samme gjelder alle innredninger som er stiplet på tegninger. Innredninger som følger leveransen er definert i denne beskrivelsen.

FORMUESVERDI
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

VEI / VANN / AVLØP
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

REGULERINGSPLAN / REGULERINGSBESTEMMELSER
Området er i dag under regulering. Byggherren tar derfor forbehold om at reguleringsplanen blir godkjent slik planen nå viser. Om det skulle vise seg at planprosessen medfører at boligene blir vesentlig endret i forhold til dette prospektet så vil kjøper stå fritt til å heve sin kontrakt.

KONSESJON / ODEL
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

GARANTIER
Garanti iht Bustadoppføringslovas § 12 for oppfyllelse av kontrakten skal tilsvare 3 % av kjøpesummen. Fra overtakelsestidspunktet skal garantien økes til 5% og gjelde i fem år etter overtakelsen av boligen.

GEBYR TIL KJØPER VED EVENTUELT VIDERESALG
Transport eller videresalg av bolig / kontraktsposisjon vil ikke aksepteres av utbygger/selger.

BETALINGSBETINGELSER
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis.

Kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg skal være på meglers klientkonto i god til før overtagelse.

OVERTAGELSE
Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca. 3 måneder før overtagelsestidspunkt. Selger vil senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen skriftlig meddele kjøper om overtagelsesdato.

Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert forvaltning, drift og vedlikeholds dokumentasjon.

ENDRINGSARBEIDER
Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør.

Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen.

KREDITTVURDERING / HVITVASKINGSLOVEN
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven.

Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

ØVRIGE FORBEHOLD
Forbehold om realisering av prosjektet.

Selger tar forbehold om at det oppnås tilfredsstillende forhåndssalg og at alle offentlige tillatelser foreligger før prosjektet igangsettes og forplikter selger.

Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden.

Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende.

Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger.

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Utbygger tar forbehold om å foreta endringer i utformingen av utenomhusarealene i forbindelse med videre utbygging av området.

Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansierings- bevis. Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept på kjøpstilbud.

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse.

Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten.

Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger.

Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av entreprenør.

Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på disse.

Prisene er faste og blir ikke justert for prisstigning etter kontraktsinngåelse. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å endre prisen på usolgte enheter.

Ingen av illustrasjonene eller tegninger som er vedlagt eller

inntatt i salgsoppgaven er i målestokk.

Kjøper oppfordres derfor til nøye å gjennomgå prosjekt- beskrivelsen for detaljer.

Dersom det ikke er samsvar mellom avtalens dokumenter presiseres det at dokumenter av nyere dato kommer foran eldre, og at spesifikke beskrivelser foran generelle.

• Byggestart er avhengig av forhåndssalget, men byggherren antar at byggestart vil skje i løpet av 3. kvartal 2020.

• Overlevering/innflytting er avhengig av byggestart, men byggetiden er ca. 14 måneder etter godkjent igangsettingstillatelse fra kommunen.

• Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i annonser, prospekt og vedlegg.

• Byggherren forbeholder seg retten til å til enhver tid utøve markedsføring/ markedsføringskampanjer av prosjektet, til prosjektets beste, selv etter at kjøpere har signert kontrakter.

• Alle bilder i annonser, prospekt, vedlegg, hjemmeside for prosjektet er illustrasjoner. Det må påregnes at det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner og den reelle utformingen.

• Prospekt, vedlegg, prisliste, hjemmeside for prosjektet og alle andre dokumenter for beskrivelse av prosjektet er utarbeidet for å orientere om prosjektet/bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard i nevneverdig grad.

Mindre endringer som måtte bli funnet hensiktsmessige i forbindelse med nærmere detaljering, samt utførelse av prosjektet må påregnes.

Utbygger må rette seg etter offentlige myndighetskrav i forbindelse med byggesaken, og det tas derfor forbehold om nødvendige offentlige godkjennelser.

Dette omfatter også evt. pålegg og endringer i forbindelse med offentlig godkjenning av rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Seksjonering
Eierseksjonen vil tilhøre et sameie. Seksjonsnummer og eierbrøk og antall sameier bestemmes i forbindelse med seksjonering.

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. lov om eierseksjoner §23

Heftelser
Iht. lov om Eierseksjonssameier §31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Følgende avtale er tinglyst på eiendommen:

2012/371208-1/200 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST

11.05.2012

RETTIGHETSHAVER:EIDSIVA NETT AS

Org.nr: 981963849

Avtale om rettigheter og plikter ved frittstående nettstasjon.

Vedtekter vil bli utarbeidet.

KJØPEKONTRAKTER
Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. bindende kjøpsbekreftelse/ budskjema og kjøpekontraktsformular.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at kjøpekontrakten er personlig og en transport eller salg av kjøpekontrakt vil ikke aksepteres av utbygger.

KONTAKT
Silje Furuseth Aandalen

Eiendomsmegler MNEF/Partner
Mobil 993 08 546

Kristian Løkken
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Mobil 480 93 829

& Partners Eiendomsmegling
Foretaksregistrert
Org.nr: 912021327
Postboks 1227, 2806 Gjøvik
Telefon 61 18 13 00

www.partnerseiendomsmegling.no

VEGGER/OVERFLATER
Yttervegger 1. etasje utføres som fullisolerte trevegger. Ytterside yttervegger kles med 19×173 rektangulær Møre Royal eller tilsvarende i mørkt/sort farge. Yttervegger, og takkonstruksjon isoleres med Hunton trefiberisolasjon.

Veggens innside kles med stående 14×120 slettpanel hvitpigmentert furu. Innvendige vegger utføres i bindingsverk og kles med 14×120 slettpanel hvitpigmentert furu. Veggene isoleres for bedre romakustikk.

Yttervegger underetasje mot terreng utføres som termomur og mot det fri som fullisolerte trevegger. Synlig ytterside yttervegger kles med 19×173 rektangulær Møre Royal eller tilsvarende i mørkt/sort farge. Veggens innside kles med stående 14×120 slettpanel hvitpigmentert furu.

Innvendige vegger utføres i bindingsverk og kles med 14×120 slettpanel hvitpigmentert furu. Veggene isoleres for bedre romakustikk.

Andre overflater kan velges som tilvalg.

Hvorfor vi velger naturlig og sunn trefiberisolasjon kan du lese om her: https://anbefaltav.hunton.no/egenskaper/

VINDUER, DØRER OG LISTVERK
Alle vinduer, balkongdører og skyvedører leveres fra lokalprodusent Natre. Leveres med isolerglass og sorte spacere. Furu innside, mørk alu-kledning utside. Vinduer og dører underetasje listes med 12×45 gerikter med skarpe kanter. Vinduer og dører 1 etasje gjøres med heltre foring eller flush detaljering.

Noen vinduer må påregnes å vaskes fra utsiden.

Alle innerdører er formpressede dører i glatt utførelse. Grå
Ytterdører: Eik inngangsdør

GULV
Parkett 1- stavs Eik hvitlaserti i all-rommet.
Stålglattet betong i underetasje, entre og soverom

GARDEROBESKAP
Det leveres ikke garderobeskap, men det er avsatt plass iht forskriftene.
Spesialtilpassede garderobeskap er mulighet å bestille som tilvalg. 

TRAPPER
Lukkede trappetrinn i eik.
Eik håndløper.

TERRASSER PÅ BAKKEPLAN
Treplatting

TAKHØYDER OG HIMLINGER
Boligene leveres med 2,7 m takhøyde i 1 etg og 2.4 meter i underetasje. 

Himlinger: 14×95 glattkant hvitpigmentert furu. Montert med avstand på sort underlag.

KJØKKEN
Det leveres moderne og tidsriktig kjøkken fra Sigdal. Kjøkkenet leveres med induksjon platetopp, og benkavtrekk. Integrert stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap (kjøl/frys). Front på hvitevarene i samme profil som øvrige skap. 

KABEL-TV / BREDBÅND
Det legges fiberlinjer inn i alle boliger. Det leveres kabel- TV og bredbånd, standard pakke fra Telenor, med hastighet på 5/5 Mbps. Det leveres ett uttak i hver bolig for kabelTV og bredbånd. Trådløst bredbåndsmodem og T-We box leveres også klart til oppsett og bruk. Dersom det ønskes flere enn ett uttak, må dette bestilles som tilvalg. 

Det blir ikke lagt opp linjer for fasttelefon, kun mulighet for bredbåndstelefoni. 

ELEKTRIKERARBEID
Installasjonens omfang og kvalitet leveres iht. krav i godkjent NEK 400-2018. Forskriftene definerer antall punkter og type punkter som skal leveres i forhold til arealer og utforming av rommene. Det leveres grunn-belysning i alle rom med unntak av stue og kjøkken. I boligen plasseres et sikringsskap med nødvendige kurser, herunder jordfeilbrytere og automatsikringer. Det leveres føringsvei for antenneuttak i boligen (uttak ved TV) og føringsvei for bredbånd/ telefoni. Måler for forbruk av elektrisk kraft plasseres i el.skap utvendig. Sikringsskapet plasseres i boligens innvendige bod evt. i vindfang der dette er hensiktsmessig. SMART HUS Grunnpakke for smarthus type Delta Dore med styring av lys og varme leveres. Dette kan styres fra din telefon, eller nettbrett. Mulig for å utvide pakken som tilvalg.

RØRLEGGERARBEID / OPPVARMING
Boligene varmes opp med vannbåren gulvvarme fra fjernvarmeanlegg. Fordeler/ varmeveksler plasseres i teknisk bod og derfra til tekniske skap i hver leilighet. Det er ikke varmtvannsbereder i boligene da dette leveres fra varmeveksler i teknisk skap. Det leveres forsikringsgodkjent rør-i-rør system. Utekran leveres til hver bolig. Vannbåren varme i alle gulv utenom boder. Tekniske skap knyttet til forbruksvann og oppvarming. Boligen leveres med pipe og ildsted.

VENTILASJON
Boligen leveres med balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner. Separat aggregat plasseres i hver bolig. Avtrekksventil på kjøkken, bad og WC. Tilluft til øvrige rom iht. tekniske forskrifter. Direkte avtrekk fra kjøkkenventilator ut gjennom yttervegg. I noen rom må kanalene kles inn i synlige kasser. I eventuell innvendig bod er ventilasjonskanalene synlige.

BAD
Badene leveres med: 

• Vegghengt WC.
• Dusjgarnityr.
• Baderomsinnredning med servant og speil.
• Kran/trakt for vaskemaskin på bad.
• Glassvegger.
• Nedsenket gulv i dusjnisje.

Badene er plassbygde. Vegger og gulv på bad bad flislegges med rektangulære fliser, farge hvit matt. 

TILVALG
Endringer og tilvalg som kjøper ønsker skal avtales direkte med entreprenør. Det blir innkalt til egne tilvalgsmøter tidlig i byggeprosessen.

Eksempler på områder hvor det kan bestilles tilvalg ut over standardleveranse:

• Parkett
• Fliser på bad (avgjøres tidlig i byggeprosessen)
• Innredning på bad (avgjøres tidlig i byggeprosessen)
• Fronter kjøkkeninnredninger og eventuelt fliser eller annet over benk
• Elektriske installasjoner med spottere, og annet type utstyr som lamper, stikkontakter, brytere mm.
• Ekstra data/TV- punkter
• Peisovn
• Materialvalg på vegger og tak
• Spesialtilpassede garderobeskap er mulighet å bestille som tilvalg.
• Alternative planløsninger på underetasje. Standardleveranse er inkludert i oppgitt kjøpesum.

GENERELT
Teknisk forskrift TEK 17 er lagt til grunn, og kjøper har derfor en stor trygghet for meget gode byggetekniske løsninger. Dette gjelder både den enkelte bolig, og prosjektet i sin helhet. Det leveres 1 stk brannslokningsapparat løst i hver bolig. Det leveres 3 stk nøkler til boligen.

UTOMHUS
Området vil bli opparbeidet med grøntarealer, beplantning, interne grusede gangveger og ikke minst område med mulighet for sosial hygge med naboer, venner og bekjente. Adkomstveger for kjøretøy vil bli asfaltert. Det legges klart for tilkobling av el- billading i carport. Ved tilkobling bekostes ladeboks av den enkelte kjøper. Området vil bli opplyst med passende belysning av adkomstveger og internveger. Alle interne veier, fellesanlegg og grøntarealer i området vil bli eiet av et sameie. Borettslagene på Bondelia Hage er forpliktet til å delta i sameiet. Driftsutgifter blir fordelt på alle eiendommene/ borettslagene/sameiene i området. Kostnader for overdragelse av fellesarealer og anlegg til sameie bekostes av utbygger.